Väljaandja:

Nõo Vallavolikogu

Akti liik:

määrus

Teksti liik:

algtekst-terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp:

01.01.2020

Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Hetkel kehtiv

Avaldamismärge:

RT IV, 02.10.2019, 5

Nõo Spordikooli põhimäärus

Vastu võetud 26.09.2019 nr 32

Määrus on kehtestatud „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 34 ja „Huvikooli seaduse“ § 7 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Kooli nimi

 Kooli ametlik nimi on Nõo Spordikool (edaspidi kool).

§ 2. Haldusala ja õiguslik seisund

(1)  Kool on Nõo vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

(2)  Kooli tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

(3)  Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Nõo valla õigusaktidest ning käesolevastpõhimäärusest.

§ 3. Kooli asukoht

(1)  Kool asub Tartu maakonnas Nõo vallas.

(2)  Kooli asukoht on Kalju Aigro tänav 1, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond.

§ 4. Õppekeel ja asjaajamise alused

(1)  Õppetegevus ja asjaajamine toimub koolis eesti keeles.

(2)  Kooli asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 5. Sümboolika

(1)  Kool võib kasutada oma sümboolikat.

(2)  Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor, kooskõlastades selle eelnevalt NõoVallavalitsusega.

§ 6. Kooli teeninduspiirkond

(1)                Kooli teeninduspiirkond on Nõo vald. Kool võimaldab spordihariduse omandamist eelkõigerahvastikuregistri andmetel Nõo vallas elavatele lastele.

(2)                Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õppureid kooli tingimusel, et lapse elukohajärgne omavalitsus võilapse seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse Nõo vallaga sõlmitud lepingu alusel.

2. peatükk

KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

§ 7. Tegevuse eesmärk

 Kooli tegevuse eesmärkideks on:

1)    laste ja noorte tervise tugevdamine ning sportlike võimete arendamine treening- ja võistlusvõimalusteloomisega;

2)    spordialaste oskuste ja teadmiste õpetamine;

3)    sportlike ja tervislike eluviiside ning käitumisharjumuste levitamine; 4)  Nõo valla spordielu edendamine ja liikumisharrastuse ürituste kureerimine;  5)  Nõo vallas asuvate spordiehitiste ja –rajatiste haldamine ja arendamine.

§ 8. Kooli ülesanded

 Eesmärkide saavutamiseks täidab kool järgmisi ülesandeid:

1)       arendab laste ja noorte võimeid, arvestades iga õppuri eripära, töövõimet ja tulevikusoove ning võimaldabspordis andekatele lastele ja noortele individuaalseid treeninguid;

2)       annab huviharidust spordialade õppekavade alusel;

3)       loob igas vanuses Nõo valla elanikele tingimused sisustada vaba aega sportimisega, kujundab ja propageeribelanike seas liikumisharrastust;

4)       annab lastele ja noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamisel ningspordikohtunikuna tegutsemisel;

5)       tagab õppuritele treeningtegevusega seoses arstliku kontrolli ning tervise kaitse;

6)       korraldab spordiüritusi koolis ja vallas ning koordineerib osavõttu maakondlikest ja riiklikestspordisündmustest;

7)       teeb koostööd teiste huvi- ja üldhariduskoolide, spordiklubide ning noorteorganisatsioonidega;

8)       koordineerib Nõo valla spordielu arendamist;

9)       tagab Eesti sporditraditsioonide järjepidevuse ja kasvatab Eesti koondvõistkondadele ettevalmistatudjärelkasvu;

10)   algatab, koostab ja juhib tegevuse eesmärkidega seotud projekte;

11)   haldab, rendib ja annab kasutusse spordihoonet ja muid Nõo valla omandis olevaid spordirajatisi; 12)  viib läbi tegevusi lisarahastuse saamiseks (projektid, sponsorlus jm).

3. peatükk KOOLI STRUKTUUR JA ÕPPEKORRALDUS

§ 9. Struktuur ja ülesanded

 (1) Kooli struktuuriüksused on:

1)    õppeosakond, mis koordineerib õppe- ja treeningtööd;

2)    haldusosakond, mis korraldab hoone kasutust ning haldab spordiehitisi ja -rajatisi.

(2)  Koolitöötajad on õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad (juhtkond, kvalifitseeritud treenerid) ja kooliteenindav personal.

(3)  Õppeosakonna õppeastmed on:

1)    harrastusspordi aste;

2)    ettevalmistav aste; 3)  treeningaste;

 4)  meisterlikkuse aste.

 (4) Õppeastmete ülesanded:

1)    harrastusspordi astme ülesandeks on püsivalt hea enesetunde ja elukestva liikumisharjumuse kujundamine;

2)    ettevalmistava astme ülesandeks on spordiga tegelema innustamine ja tervisliku eluviisi juurutamine; 3)  treeningastme ülesandeks on sportlike võimete arendamine, mitmekülgse spordihariduse andmine ning arengu- ja treenimisvõimaluste loomine;

 4)  meisterlikkuse astme ülesandeks on võimalikult kõrgete teadmiste ja oskuste tasemega sportlaste ettevalmistamine.

 (5) Õppe-treeningrühmad (edaspidi õpperühm) on moodustatud vastavalt õppekavaga määratud õppurite arvule, õppurite vanusele ja sportlikule tasemele.

§ 10. Õpperühmade moodustamine

(1)  Kooli tegevus toimub õpperühmades.

(2)  Õpperühmade loetelu, suurus ja moodustamise alused kehtestatakse kooli üldõppekavaga.

§ 11. Õppekorralduse alused

(1)  Õppetöö korraldamise aluseks on õppeaasta. Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

(2)  Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

(3)  Õppeperioodi kestus õppeaastas on vähemalt 35 nädalat, kusjuures ühes õppenädalas on viis õppepäeva.

(4)  Õppevaheajad on üldjuhul samal ajal üldhariduskoolide koolivaheaegadega. Nõo Vallavalitsus võibdirektori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada erinevad koolivaheajad.

(5)  Spordikoolil on õigus õppe- ja kasvatustöö järjepidevuse tagamiseks korraldada õppevaheaegadelspordilaagreid ja õppetreeningkogunemisi.

(6)  Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab spordikooli direktorkäskkirjaga.

(7)  Õppetunni pikkus on 45 minutit.

(8)  Õppurite nädalakoormus määratakse kooli huvialade õppekavadega.

(9)  Koolis kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid:

1)    teoreetilised ja praktilised treeningtunnid;

2)    loengud erinevatel teemadel;

3)    videosalvestuste ja näitvahendite kasutamine aruteludel;

4)    võistlustest osavõtt;

5)    osalemine spordilaagrites;

6)    individuaaltreeningud;

7)    spordikohtuniku ja -juhendaja praktika;

8)    arstlik kontroll, meditsiinilised ja taastavad kuurid.

 (10) Kooli kodukorra kehtestab direktor. Kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule.

§ 12. Kooli vastuvõtmine, koolist väljaarvamine ning kooli lõpetamise tingimused ja kord

 Kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab Nõo Vallavalitsus.

4. peatükk KOOLI JUHTIMINE

§ 13. Direktor

(1)  Kooli juhib direktor, kes tagab kooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab kooli üldseisundi ja arengu ningrahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

(2)  Direktor täidab huvikooli seadusest, riigi ja Nõo valla õigusaktidest, töölepingust, ametijuhendist jakäesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest.

(3)  Direktorit asendab direktori puhkusel või töölähetuses viibimise ajal kõigi õiguste ja kohustustega isik,kellele on asutuse juhi käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine. Direktor edastab käskkirja vallavalitsusele.

(4)  Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss Nõo Vallavolikogu kehtestatud korras.

(5)  Töölepingu direktoriga sõlmib Nõo Vallavalitsuse korralduse alusel vallavanem.

§ 14. Kooli õppenõukogu

(1)  Õppenõukogu liikmeteks on kõik kooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad.

(2)  Õppenõukogu kutsub kokku ja juhatab direktor või tema asendajaks määratud isik.

(3)  Õppenõukogu töövorm on koosolek ning õppenõukogu koosolek toimub üldjuhul üks kord õppeveerandiskuid mitte harvem kui kolm korda õppeaastas.

(4)  Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse kirjalikult seitse päeva ette.

(5)  Erakorraline õppenõukogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku direktor või seda nõuab vähemalt1/3 õppenõukogu liikmetest.

(6)  Erakorralisest õppenõukogu koosolekust informeeritakse õppenõukogu liikmeid kirjalikult kolm päeva ette.

(7)  Koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

(8)  Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel koosolekul osalejate lihthäälteenamusega. Otsused jõustuvadnende vastuvõtmisel, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti ja nende täitmine on kohustuslik kõigile koolitöötajatele ja õppuritele neid otseselt puudutavates küsimustes.

§ 15. Kooli hoolekogu

(1)  Kooli hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata kooli tegevust ning tehaettepanekuid kooli direktorile ja Nõo Vallavalitsusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

(2)  Hoolekogul on kuni üheksa liiget.

(3)  Hoolekogusse kuuluvad Nõo Vallavolikogu esindaja, kooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe-ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajad (v.a kooli direktor) vastavalt õppenõukogu otsusele, lastevanemate üldkoosoleku otsusel vanemate esindaja ja õppurite esindaja.

(4)  Hoolekogu koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul Nõo Vallavalitsus kolmeks aastaks.

(5)  Hoolekogu tööd juhib hoolekogu esimees, kes valitakse hoolekogu esimesel koosolekul pärast hoolekogukoosseisu kinnitamist.

(6)  Hoolekogu:

1)    osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;

2)    annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;

3)    annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks;

4)    annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;

5)    annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;

6)    annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;

7)    täidab teisi seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajaleettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJATE JA ÕPPURITE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 16. Koolitöötajad

 Koolitöötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse töötaja töölepingus, ametijuhendis ja töökorralduse reeglites.

§ 17. Õppurite õigused ja kohustused

 (1) Lisaks huvikooli seaduses sätestatud õigustele on õppuril õigus:

1)    saada õppekavale vastavaid teoreetilisi teadmisi ja praktilist õpet;

2)    kasutada treeningtöös kooli inventari, spordivarustust ja spordirajatisi vastavalt kehtestatud korrale.

 (2) Lisaks huvikooli seaduses sätestatud kohustustele on õppuril kohustus:

 1)  osaleda regulaarselt kooli õppe- ja treeningtöös õppekavaga määratud mahus;  2)  tasuda õppetasu;

3)    teavitada kooli esimesel võimalusel puudumisest haiguse tõttu või muul mõjuval põhjusel;

4)    järgida treeneri poolt määratud re˛iimi;

5)    seista kooli hea maine eest;

6)    järgida EOK dopingutarvitamise vastaseid reegleid ja „ausa mängu“ põhimõtteid.

 (3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema turvalisuse ja tervise kaitse.

6. peatükk

VARA, FINANTSEERIMINE, ARENGUKAVA, JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS

§ 18. Kooli vara

(1)  Kooli kasutuses oleva vara moodustavad Nõo Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra aluselNõo vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

(2)  Kooli valduses olev vara on Nõo valla omand.

(3)  Kool kasutab ja valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt Nõo Vallavolikogu kehtestatudkorrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

§ 19. Kooli finantseerimine

(1)  Kooli finantseeritakse Nõo valla eelarvest ja muudest allikatest (riigieelarvelised sihtfinantseeringud,projektid, ruumide rentimine, õppetasu jms) saadud vahenditest.

(2)  Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta õppetasu. Õppetasu suuruse ja sellest vabastuse ningsoodustuse andmise kinnitab Nõo Vallavalitsus.

(3)  Kooli finantstegevust juhib kooli direktor. Kooli raamatupidamist peab vallavalitsus.

(4)  Spordikooli ruumide ja muu inventari kasutamise hinnad kehtestab Nõo Vallavalitsus.

§ 20. Arengukava

(1)                Arengukava on kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatav kooli arengueesmärke määratlev ja nendesaavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

(2)                Kooli arengukava koostamise algatab ja korraldab direktor. Arengukava koostatakse vähemalt kolmeksaastaks.

(3)                Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õppenõukogu ning ekspertidegakoolist või väljastpoolt kooli. Arengukava kinnitab Nõo Vallavolikogu. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule.

§ 21. Aruandlus

 Kool esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi ning eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridusja teadusministri ning Nõo Vallavolikogu ja Nõo Vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 22. Järelevalve

(1)  Järelevalvet kooli õppetegevuse kvaliteedi üle teostab kooli pidaja ja Haridus- ja Teadusministeerium.

(2)  Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab NõoVallavalitsus.

(3)  Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Nõo Vallavolikogurevisjonikomisjon.

(4)  Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratudtähtpäevaks.

7. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE JA MUUTMINE

§ 23. Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

(1)  Kooli põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Nõo Vallavolikogu.

(2)  Põhimääruse muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja kooli direktor või vallavalitsus. Eelnõule peabenne Nõo Vallavolikogus kinnitamist arvamuse andma kooli hoolekogu.

8. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE ÕPETAMINE

§ 24. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1)  Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Nõo Vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

(2)  Kooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

(3)  Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele,koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED

§ 25. Määruse jõustumine

 Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Krista Kvarnström

Volikogu esimees